Структура

Религиозната общност на евреите в Република България е доброволно обединение на физически лица за изповядването на еврейска религия (юдаизъм), извършване на богослужения, религиозни обреди и церемонии и има за цел да поддържа, обогатява и разпространява духовните ценности на израилтянското вероизповедание.

Еврейското (израилтянското) вероизповедание е съвкупност от верски убеждения и принципи, с които се признава Тората и Талмуда като етични норми на поведение.

 

ЦЕНТРАЛЕН ИЗРАИЛТЯНСКИ ДУХОВЕН СЪВЕТ (ЦИДС)

Еврейското вероизповедание понастоящем включва религиозната общност и нейната религиозна институция, а именно Централният израилтянски духовен съвет (ЦИДС), който е наследник на Съвета на попечителите на синагогата на Главното равинство в страната, занимаващ се с тези дейности през годините преди Втората световна война. ЦИДС е регистриран в съгласие със Закона за вероизповеданията (Държавен вестник бр. 120/2002 г.) като еврейска религиозна общност, която има качеството на юридическо лице, със свои ръководни органи и се подчинява на своя устав и нормативните актове в Република България, засягащи правото на вероизповедание и тяхната защита.

Еврейското вероизповедание има местни поделения на ЦИДС в населени места, където живеят евреи. Те са юридически лица със седалище в съответните градове и се регистрират по реда на чл. 19, ал. 2 от Закона за вероизповеданията. Поделението е местният Духовен съвет. Председателите на тези съвети се включват в разширения състав на ЦИДС.

Централният израилтянски духовен съвет се избира от общото събрание за срок от 4 години, като всеки член може да бъде избиран най-много два последователни мандата. За членове на ЦИДС се избират евреи съгласно изискванията на израилтянското вероизповедание, които посещават молитвените обреди или съдействат за укрепването, развитието и разпространението на израилтянските духовни ценности.

ЦИДС се избира в състав от 11 души, включително с председателя. ЦИДС има и разширен състав с участие на всички председатели на местните духовни съвети и се свиква на заседание най-малко на една година.

ЦИДС, като юридическо лице, има право да притежава движимо и недвижимо имущество, да приема дарения и завещания в негова полза, които не противоречат на нормите на израилтянското вероизповедание и законите на Република България.

Съветът се грижи за духовния живот на еврейската общност, ръководи съществуващите синагоги в София и Пловдив и предоставя редица услуги на своите членове.

Роберт Джераси е сред най-дълго служилите председатели на Централния израилтянски духовен съвет. Избран е за първи път през 2003 г. Той е експерт в областта на образованието и е работил като съветник на бившия министър на образованието проф. Тодор Танев (2014-2016 г.) по въпросите на интеграцията в образованието. Понастоящем Роберт Джераси е председател на Комитета срещу антисемитизма, ксенофобията и насаждането на омраза в Изпълнителното бюро на ОЕБ „Шалом“ и представител на отдел „Анализ, превенция и международно сътрудничество“ на Комисията за защита от дискриминация.

Настоящият председател на Централния израилтянски духовен съвет е Максим Делчев, избран през 2022 г. и е ex officio член на Националния съвет на религиозните общности в България. Към момента г-н Делчев е и образователен директор в Организация на евреите в България "Шалом".

ИСТОРИЯТА НА СОФИЙСКАТА СИНАГОГА В СНИМКИ И ТЕКСТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

МАКСИМ ДЕЛЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ НА ЦИДС

Мартин Леви

Силвия Бехар

Елена Димирова

Михаел Герон

Робрет Джераси

Стела Бехар

Членство и Араха

Член на религиозната общност може да бъде всеки евреин и еврейка навършили години за еврейско пълнолетие на момчета – 13 години (Бармицва) и еврейско пълнолетие на момичета – 12 години (Батмицва).

Всеки член на религиозната общност плаща АРАХА (годишна вноска), срещу документ. Това му дава правото да участва в избора на ЦИДС и да бъде избиран след навършване на 18 годишна възраст. Членовете на религиозната общност, които имат право да избират и да бъдат избираеми образуват Общото събрание на религиозната общност.